PRESS

BRUZZ International - TV Report - September 2018

BRUZZ International - TV Report - September 2018

Ethos Art & Culture - September 2018

Ethos Art & Culture - September 2018

Alzheimer Belgium - September 2018

Alzheimer Belgium - September 2018

Brussels Chronicle - August 2018

Brussels Chronicle - August 2018